Ceyhun Musaoğlu

about1

Mu­sa­yev Cey­hun Mu­sa oğ­lu 1975-ci il mar­tın 5-də Zən­gi­lan ra­yo­nun­da ana­dan olub.

1981-1991-ci il­lər­də Meh­dia­bad qə­sə­bə­ 1 saylı or­ta məktə­bdə oxu­yub.

2001-ci ildə Azər­bay­can Döv­lət Neft Aka­de­mi­ya­sı­nın (ADNA) İs­teh­sal pro­ses­lə­ri­nin av­to­mat­laş­dı­rıl­ma­sı fa­kül­tə­si­ni bitirib.

Ural Fe­de­ral Uni­ver­si­te­tin­də ma­gistr təh­si­li alı­b.

 1997-ci il­dən döv­rü mət­bu­at­da ça­lı­şı­r. "Gü­nay­dın", "Ye­ni Za­man" "Po­li­ti­ka", "Gələcək", "Ye­ni Gü­nay­dın" qəzetləri ilə əmək­daş­lıq edib.

1998-2010-cü il­lər­də "Əda­lət" qə­ze­tin­də Xə­bər­lər şö­bə­si­nin mü­di­ri, 2010-2014-cü illərdə baş re­dak­to­run müa­vi­ni və­zi­fə­lərində ça­lış­ıb. Paralel olaraq, redaktor kimi, 2006-2008-ci ilərdə "Alma", 2014-2017-ci illərdə "Azer­faks.az" say­tı ilə əməkdaşlıq edib.   

Müx­tə­lif ta­nın­mış sayt­lar­da, əsa­sən Azer­faks.az, Azadinform.az, Qaf­qa­zin­fo.az, "Az­news.az", QHT.az,  Turkustan.info, Missiya.az və digər xəbər por­tal­la­rın­da  kö­şə ya­zı­la­rı ilə çı­xış edib.

2006-2008-ci illərdə "RUH"  Jurnalistlərin Müdafiə Komitəsi, Azərbaycan Jurnalistlər Birliyi, "Yeni Nəsil" Jurnalistlər Birliyi, Nəcəf Nəcəfov Fondu, Demokratik Jurnalistlər Liqasının təşkilatçılığı ilə yazılı mətbuatın monitorinqini aparan qrupun tərkibində fəaliyyət göstərib.

2008-ci il­də "Me­dia Aça­rı" mü­ka­fa­tı­nın pub­li­sis­ti­ka jan­rı üz­rə qa­li­bi ol­ub.  

2011-ci il­də Jur­na­list Eks­pert Mər­kə­zi İc­ti­mai Bir­li­yi­ni (JEM) yaradıb.

2013-2015, 2015-2017-ci il­lər­də JEM-in səd­ri se­çil­ib.

Azər­­­bay­­­can Res­­­pub­­­li­­­ka­­­sı Pre­­­zi­­­den­­­ti­­­nin 15 iyul 2015-ci il ta­­­rix­­­li Sə­­­rən­­­ca­­­mı ilə Azərbay­­can Res­­pub­­li­­ka­­sın­­da Küt­­lə­­vi İn­­for­­ma­­si­­ya Va­­si­­tə­­lə­­ri­­nin in­­ki­­şa­­fın­­da­­kı xidmətlərimə görə "Tə­­­rəq­­­qi" Me­­­da­­­lı­­­na la­­­yiq gö­­­rül­­­üb.

Rupor.az xəbər portalı MMC-nin baş redaktorudur.

Azərbaycan jurnalistlərinin 24 sentyabr 2022-ci il tarixdə keçirilmiş VIII qurultayında Mətbuat Şurasının İdarə Heyətinə üzv seçilib.

Ev­li­dir, bir öv­la­dı var.

05.10.2022